Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017

Der er i regnskabsåret 2017 afregnet 104.928 m³
Forbruget ligger mellem 260 og 350 m³/døgn fordelt på 404 målere med ca. 1/3 til boliger og 2/3 til erhverv. I Perioden er der oppumpet 105.7863 m³. Det vil sige der har været et tab på 1,8% det må siges at være rimelig selvom der er tale om 1.858 m³ spild. Eller på en anden måde, det koster 0,4 kWh/m³.

Vandprisen fastholdes på 2,0 kr./m³ med skat, afgift og renter bliver det 10,31 kr./m³ der afregnes, vores største omsætning er at være Skat og Afgifts opkræver uden portefølje.

Der er i året foretaget alle de lovpligtige analyser af vandet, samt Glyphosat der har været fremme i medierne, alle værdierne har været under de tilladte. De sidste års aflæsninger kan i finde på Gyllingvand.dk. Bemærk lige det er ”Afgang vandværk” der er aktuel.
Reglerne for prøvetagning og omfanget af stoffer der skal prøves for er under ændring, . ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” for nemhedsskyld kaldes det ”Drikkevandsbekendtgørelsen” området sorterer under Miljø- og Fødevareministeriet.
Vi deltager med oplysninger for vores eget vandværk, f.eks. hvad der er dyrket hvor vi har indvinding, hvis der ellers er nogen der kender omfanget.

Vi har fornyet ledningerne på et lille stykke i Krogen. For at afhjælpe manglende tryk i den sydligst del af nettet har vi valgt at lave lokale trykforøgelses anlæg 2 stæder i den sydligste del af nettet og vi arbejder stadig på at afklare placeringen og dimension af vores ledninger. Det er ind i mellem en træls oplevelse når vi finder dem når vi har det fulde overblik, vil vi overveje hvor vi bør forny ledningerne.

I 2017 fortsatte vi undersøgelserne for mulighed for en kildeplads i eget forsyningsområde, ifølge det materiale der blev udleveret fra Odder kommune i forbindelse med BNBO og Miljøstyrelsens Redegørelse for indvindings opland udenfor OSD, — Er der mange muligheder, men oplysningerne om området nord for byen viste sig at være noget optimistiske for ikke at sige piv forkerte. Nu fortsatte vi undersøgelserne syd
for byen og der var faktisk én skjult dal, med et sandlag der indeholdt vand, men der kunne ikke forventes at dække hele vores forbrug.

Vi mangler stadig at undersøge et område for muligheder og vil prøve at blive koblet op på en overflyvning med SKYTEM- så man på hjemturen tager et sving ind over området.

Vi har udskiftet vandmålerne, hvis i kontrollerer dem og finder en fejl ”A 5 ” betyder det, at måleren har registreret flov hele de sidste 24 timer, så bør i nok finde ud af omfanget af spild?
I forbindelse med opsætningen til radioaflæsning har vi arbejdet med forholdene omkring EU’s Persondataforordning og generel it-sikkerhed, der godt nok først træder i kraft ultimo maj i år, men vi er forberedt.

Siden 1966 har det været reglen, at hovedstophanen til en ejendom skulle placeres ved skel eller ved overgang fra dyrket jord til have eller gårdsplads, bestemmelsen videreføres så målerbrønden nu regnes som hovedstophane, brønd, måler og vedligehold er vandværkets ansvar, der er monteret kontraventil i alle målere. Alt arbejde med måler og målerbrønd skal udføres af vandværkets håndværkere.

Gylling i marts 2018
Bestyrelsen

www. Oddervandraad.dk – er kontaktorgan mellem vandværkerne og Odder Kommune.
www. Gyllingvand.dk – er dit vandværk

,